Villkor för förmedling av fordon via fordonsauktion


Volkswagen Finans Sverige AB (publ), 556258-8904 (Nedan kallat Säljaren) är ägare till de fordon som är till försäljning och omfattas av detta avtal. Volkswagen Group Sverige AB, 556089-0968 (Nedan kallat VGS) hanterar på uppdrag av Säljaren försäljning av Säljarens fordon genom auktion.


1. Bakgrund
1.1. VGS tillhandahåller och administrerar en elektronisk marknadsplats ("Marknadsplatsen") på Internet för försäljning av fordon.
1.2. Bilhandlare som är registrerad och godkänd av VGS ("Bilhandlare") kan köpa fordon på Marknadsplatsen
1.3. Dessa villkor, ("Villkoren"), utgör de villkor som reglerar Bilhandlarens rättigheter och skyldigheter i samband med fordonsauktion via marknadsplatsen.
 
2. Tillgång till marknadsplatsen
2.1. Endast juridiska personer kan beviljas tillgång till marknadsplatsen.
2.2. För att bli godkänd och registrerad Bilhandlare och därmed få tillgång till Marknadsplatsen måste Bilhandlaren fylla i registreringsformuläret på www.vgstrading.se. samt bli godkänd av VGS. Bilhandlaren svarar för att korrekta organisations-, personuppgifter och adress anges samt att uppgiven information hålls uppdaterad.
2.3. Bilhandlare erhåller en rätt att deltaga i auktioner och bjuda på de fordon som tillhandahålls på ”Marknadsplatsen”. Meddelanden från VGS skickas via e-post och det åligger därför Bilhandlaren att tillse att rätt e-postadress vid var tid är registrerad hos VGS.
2.4. Genom godkännande av detta avtal accepterar Bilhandlaren Villkoren och åtar sig att följa de instruktioner och anvisningar som ges. Bilhandlaren förbinder sig även att hålla sig uppdaterad om eventuella villkorsförändringar. I och med registreringen enligt punkt 1.3 bekräftar Bilhandlarens företrädare att denne har behörighet och befogenhet att binda Bilhandlaren till Villkoren.
2.5. För inloggning på marknadsplatsen ska den anställde hos Bilhandlaren som har behörighet att logga in på Marknadsplatsen välja sitt användarnamn och sitt lösenord. Dessa är personliga och får inte delges annan eller förvaras så att obehöriga kan ta del av dessa. Bilhandlaren ansvarar för samtliga transaktioner som genomförs efter inloggning. Om lösenord och användarnamn kommer på avvägar skall detta genast anmälas till VGS. Bilhandlaren skall dessutom omedelbart ändra uppgifterna hos VGS.
 
3. Fordonets skick
3.1. Samtliga fordon säljes i befintligt skick.
3.2. Testprotokoll för respektive fordon samt övrig beskrivning finns tillgänglig på marknadsplatsen. Testerna genomförs på övergripande nivå.
3.3. Testerna utförs vanligtvis av VGS utsedd opartisk testleverantör. Testerna är subjektiva vilket kan innebära att bedömningen av normavvikelser och skador kan variera. Med anledning av det skall testerna därför endast betraktas som vägledande och Bilhandlaren måste själv vara beredd på att avvikelser från testprotokollet kan förekomma.
3.4. VGS eller Säljaren tar inget ansvar för innehållet i testprotokollen.
3.5. Vilken ort fordonet befinner sig på framgår under beskrivningen av respektive fordon på marknadsplatsen.
 
4. Auktionsförfarande och Budgivning
4.1. Nya fordon läggs ut på marknadsplatsen löpande varvid auktionen startar. Det är möjligt att lägga bud på fordonen direkt när de läggs ut.
4.2. Aktionen för respektive fordon pågår under minst sju (7) dagar och avslutas därefter nästkommande torsdag kl. 12.00.
4.3. För att lägga ett bud på ett fordon måste Bilhandlaren logga in på marknadsplatsen. Budgivningen sker med dold budgivning vilket innebär att Bilhandlaren inte kan se andra Bilhandlares bud under auktionen.
4.4. När auktionen avslutas har den Bilhandlare med det högsta budet på respektive fordon, ”Högsta Bud” vunnit auktionen under förutsättning att Säljaren godkänner budet. Den Bilhandlare som haft högst bud, nedan benämnd Köparen, har en skyldighet att genomföra köpet. Skulle bud på samma belopp förekomma är det alltid det först registrerade budet som gäller.
4.5. Återtagande av bud från Köparens sida efter auktionens slut kan endast ske om det budet är uppenbart orimligt.
4.6. Efter avslutad auktion kan handläggningstiden ta upp till sju (7) arbetsdagar innan det vinnande budet tillkännages.
 
5. Mervärdesskatt
5.1. Lagt bud är inklusive mervärdesskatt för de fordon som har avlyftningsbar moms. För det fall fordonet har avlyftningsbar moms anges det i beskrivningen av respektive fordon.
 
6. Betalning
6.1. Säljaren fattar beslut om Köparen ska erlägga betalning efter det att denne erhållit en faktura eller genom att erhålla en lösenoffert. För det fall en lösenoffert utställes ska betalning för köpt fordon vara Säljaren tillhanda senast inom tre (3) bankdagar. När betalning erlagts för lösenoffert överföres äganderätten till fordonet på Köparen och Säljaren tillser att fordonet registreras på Köparen i Transportstyrelsens fordonsregister.

För det fall faktura tillställes Köparen ska denne erlägga betalning enligt fakturans villkor.

Köpeskillingen ska erläggas till Säljarens bankgiro med angivande av fordonets registreringsnummer samt texten Bilförsäljning.

Säljaren äger även rätt att vid varje försäljning ta ut en avgift från Köparen motsvarande den avgift Säljaren erlägger för auktionsförfarandet.
 
6.2. Vid betalningsdröjsmål har Säljaren rätt att välja om avtalet skall fullföljas eller om det skall hävas och återtaganderätten utnyttjas. Fullföljes avtalet utgår till Säljaren från förfallodatum även dröjsmålsränta enligt lag. Säljaren har vid betalningsdröjsmål rätt att kräva en administrativ avgift samt VGS förbehåller sig rätten att stänga av Bilhandlaren från Marknadsplatsen.
 
7. Leverans
7.1. Säljaren tillser att samtliga fordon som köps via marknadsplatsen transporteras till Köparen.
 
8. Förbehåll om ägande- och återtaganderätt
8.1. Säljaren förbehåller sig äganderätten till fordonet till dess Köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser enligt Villkoren för respektive fordonsaffär. Köpare som innan äganderätten övergått till honom försäljer, pantsätter, uthyr eller på annat sätt avhänder sig det aktuella fordonet kan drabbas av straffansvar.
8.2. Är enligt Villkoren hela eller delar av Köparens skuld förfallen till betalning förbehåller sig Säljaren rätten att återtaga försålt fordon.
8.3. Säljaren kommer att ombesörja att fordonet registreras på Köparen I Transportstyrelsens fordonsregister
 
9. Reklamation
9.1. Eventuella reklamationer skall ske till VGS.
9.2. Köpet kan reklameras av Köparen endast om väsentliga avvikelser finns från vad som angivits i testprotokollet. Reklamationer kan även göras för större kostsamma skador vilka inte redovisats i testprotokollet.
9.3. Köparen måste, för att reklamationen skall kunna göras gällande, skyndsamt kontakta VGS via e-post för konstaterande att reklamation föreligger, dock senast 24 helgfria timmar efter att fordonet lämnats av transportbolaget.
9.4. Reklamationen måste innehålla fullständig information om orsaken till reklamationen samt Köparens uppskattning av skadekostnader utöver testprotokollet och bilder på skador.
9.5. Vid reklamation skall hänsyn tas till vad som kan anses som normalt slitage med hänsyn tagen till fordonets ålder och miltal.
9.6. Vid reklamationsärende gällande äldre fordon beaktas värdeminskningen på fordonet förutom den faktiska reparationskostnaden.
9.7. Utrustning som är flyttbar; exempelvis vinterhjul extramattor, gps/navigator, brandsläckare, förstahjälpen paket, bilbarnstol, lastboxar, takbox, dvd/lcd-skärmar och liknande, kan i vissa fall saknas och medger ej rätt till reklamation.
9.8. Om testprotokollet saknar uppgifter om fordonets skick, kan köpet reklameras endast om fordonets skador är omfattande.
9.9. Vid beräkning av skadekostnader, är utgångspunkten att dessa skall motsvara kostnaden för återställandet av fordonet till normalskick med hänsyn tagen till fordonets ålder och miltal.
9.10. Bedömning av skadekostnader görs av VGS.
9.11. VGS utreder snarast reklamationen och kontaktar Köparen med sitt beslut.
9.12. Fordonet måste vara registrerat på bilhandlaren tills reklamationen är reglerad, i annat fall kan ingen nedsättning av pris utgå.
9.13. Vid godkänd reklamation, skall de av VGS godkända skadekostnaderna snarast faktureras till Säljaren senast inom 15 dagar. Vid försenad fakturering utfaller ingen ersättning.
9.14. Säljaren förbehåller sig rätten att vid en reklamation häva köpet istället för nedsättning av pris.
 
10. Ansvar och Ansvarsbegränsning
10.1. VGS eller Säljaren ansvarar inte för eventuell förlust av data eller för att data på något sätt inte kommit fram, till exempel vid budgivning, med mera. Bilhandlaren äger inte rätt att rikta några krav mot VGS eller Säljaren för att marknadsplatsen inte varit tillgänglig, fungerat otillfredsställande, innehållit virus eller dylikt. VGS förbehåller sig rätten att förlänga eller göra om auktioner som drabbats av tekniska problem.
10.2. Skulle VGS eller Säljarens förpliktelser förhindras eller försvåras av yttre omständigheter som inte kunnat förutses eller ligger utanför deras kontroll är de fria från ansvar. Under tid av hinder enligt ovan är Bilhandlaren skyldig att i möjligaste mån fullgöra sina åtaganden.
10.3. VGS och Säljarens ansvar gentemot Bilhandlaren är under alla förhållanden begränsat till ersättning för direkt skada och uppgår inte i något fall till mer än ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp.
 
11. Behandling av personuppgifter
11.1. All information om Bilhandlaren behandlas strikt konfidentiellt och används i den omfattning som krävs för att; administrera användarkontot, kontrollera Bilhandlarens användande av Marknadsplatsen samt genomföra fordonsauktion via Marknadsplatsen.
11.2. VGS kan komma att lämna ut uppgifter i den omfattning som krävs i enlighet med lag. Underleverantörer kan även komma att processa personuppgifter för VGS/VFS räkning.
11.3. För att få information om sina registrerade personuppgifter kan Bilhandlaren vända sig till VGS för ett utdrag.
 
12. Meddelanden
12.1. Meddelanden till Bilhandlaren tillhandahålls normalt via marknadsplatsen eller via den e-postadress Bilhandlaren registrerat.
12.2. Meddelande som publicerats på marknadsplatsen anses ha kommit Bilhandlaren till handa. Meddelande som skickats till Bilhandlaren via e-post, brev el dyl. anses ha kommit Bilhandlaren till handa senast påföljande dag.
 
13. Avtalstid och uppsägning
13.1. Dessa villkor träder i kraft i och med Bilhandlarens godkännande och gäller sedan tills vidare.
13.2. Bilhandlaren äger rätt att säga upp avtalet efter meddelande om detta skickats till VGS via e-post. Bilhandlaren skall avsluta eventuellt pågående affärer och till Säljaren inkomma med betalning för eventuellt utestående avgifter.
13.3. Från anmälan om uppsägning till dess uppsägningen träder i kraft äger Bilhandlaren inte rätt att bjuda på några objekt.
13.4. VGS äger rätt att stänga av Bilhandlaren som bryter mot dessa villkor. Bilhandlare som blivit avstängd äger inte rätt att använda annan Bilhandlares konto.
13.5. VGS förbehåller sig rätten att säga upp Bilhandlaren utan angivande av skäl.
13.6. VGS äger rätt att besluta om avveckling av Marknadsplatsen och i samband med detta säga upp detta avtal.
13.7. Uppsägning från VGS sida gäller med omedelbar verkan varvid Bilhandlarens eventuella utestående skulder gentemot Säljaren förfaller till omedelbar betalning.
 
14. Ändring av Villkoren
14.1. VGS äger rätt att ändra Villkoren. All ändring föregås av information till Bilhandlaren via Marknadsplatsen och/eller e-post eller annan kommunikation senast tio (10) dagar innan de träder i kraft.
14.2. Nya villkor blir gällande mot Bilhandlaren så snart Bilhandlaren använder Marknadsplatsen efter det att de nya villkoren trätt i kraft och gäller sedan tills vidare.
14.3. Bilhandlare som inte godkänner de nya villkoren äger inte rätt att logga in i systemet från och med det datum de nya villkoren träder i kraft.
 
15. Överlåtelse av rättigheter
15.1. VGS och Säljaren äger rätt att överlåta samtliga eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren. Vid eventuell överlåtelse kommer information härom att presenteras på Marknadsplatsen, om vem som övertagit rättigheter och skyldigheter efter överlåtelsen.
15.2. Bilhandlare äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren
 
16. Tvister och tillämplig lag
16.1. Svensk rätt gäller för Villkoren. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämpning och/eller tillämplighet av Villkoren skall avgöras av allmän domstol i Stockholm, Sverige.
© 2021 TradingSolutions, trading@tradingsolutions.se